ICP har en bred erfaring med analyser indenfor detailhandelen for kommuner, butikskæder og investorer.

Vi gennemfører bl.a. analyser indenfor følgende områder:

Kommuneplanstrategier

Detailhandelen karakteriserer både en bys og en kommunes styrke. Mange kommuner vælger derfor detailhandelen som et særligt fokusområde i kommuneplanstrategien.

ICP bidrager som specialister på området med formulering af de fremtidige kommuneplanstrategier med input til en relevant og bæredygtig afvejning af bl.a. hensynet til den eksisterende detailhandel i bymidten og ønsket om eksterne etableringer.

Planlægning af centerstrukturen

Hvordan er lokalforsyningen i kommunen? Er et aflastningscenter hensigtsmæssigt for detailhandelen i bymidten?

ICP vurderer kommunens centerstruktur og kommer med forslag til eventuelle ændringer.

ICP udarbejder redegørelser i forbindelse med udlæg eller udvidelser af aflastningsområder.

 

Analyser af areal behov

Hvad skal den fremtidige arealramme være til detailhandel, under forudsætning af befolkningstilvækst, ændrede forbrugsvaner m.v.? Og hvor bør dette areal placeres?

ICP vurderer det fremtidige arealbehov i kommunen.

Konsekvensvurderinger & VVM analyser

Hvilken betydning vil en ny butik eller et nyt butikscenter have på de omkringliggende butikker?

ICP vurderer de omsætningsmæssige konsekvenser ved etablering af butikker og butikscentre for de omkringliggende butikskoncentrationer. Ofte i forbindelse med miljøvurderinger, VVM screeninger og VVM analyser.

Lokalisering af butikker

Er det mest hensigtsmæssigt at placere dagligvarebutikkerne i boligområderne eller i bymidten? Hvor vil det være mest hensigtsmæssigt at placere store butikker?

ICP anbefaler  hvilke lokaliseringer, der vil være mest hensigtsmæssige for forskellige butikstyper.

Projektvurderinger

ICP tager på et meget tidligt tidspunkt stilling til butiksprojekter og er ofte med under udarbejdelsen af de konkrete projekter. Her bidrager ICP blandt andet med oplandsanalyser, dimensionering og konceptudvikling.

Kundeanalyser

Der er i detailhandelen et stigende ønske om at klarlægge hvem kunderne er og hvor de kommer fra samt hvilke holdninger de har.

ICP gennemfører stopinterviews ved direkte henvendelse til kunderne, via telefon eller webbaseret. ICP benytter sin egen stab af interviewere og specielt udviklet software til databehandling.

 

  • Kontakt os for at få et uforpligtende tilbud på en analyse.