ICP A/S (Institut for Center-Planlægning) har siden 1959 rådgivet kommuner, Miljøministeriet og andre offentlige myndigheder omkring detailhandel og andre kundeorienterede servicefunktioner.

Opgaverne er mangeartede og tæller både detailhandelsplaner, andre input til kommuneplaner og lokalplaner, udarbejdelse af VVM redegørelser og rådgivning i forbindelse med lovforberedende arbejde.

Detailhandelsplanlægning og -strategi

Detailhandelen er på mange måder med til at definere både en by og en kommune og dens attraktion som f.eks. bosætningsområde.

Derfor er der en række spørgsmål, som politikere og planlæggere må stille sig. Hvordan er lokalforsyningen i kommunen? Skal der etableres flere dagligvarebutikker – og hvor? Hvad skal den
fremtidige arealramme være til detailhandel under forudsætning af befolkningstilvækst, ændrede
forbrugeradfærd mv.? Og hvor bør dette areal udlægges?

ICP rådgiver konkret og umiddelbart anvendeligt. Detailhandelen og de andre kundeorienterede servicefunktioner er centrale elementer i oplevelsesøkonomien. Mange kommuner vælger derfor detailhandelen som et særligt fokusområde i kommuneplanstrategien.

ICP bidrager som specialister på området med formulering af detailhandelsplaner og -strategier med input til en relevant og bæredygtig afvejning af bl.a. hensynet til den eksisterende detailhandel og ønsket om fornyelsen og vækst.

Konsekvens og VVM-analyser

Hvilken indvirkning vil en ny butik eller et nyt shoppingcenter have på den eksisterende
detailhandelsstruktur?

ICP vurderer de omsætningsmæssige konsekvenser ved nyetableringer og udarbejder og styrer miljøvurderinger, VVM screeninger og VVM redegørelser i samarbejde med andre relevante,
specielister.

Styrker, svagheder og unikke konkurrencefordele (SCA)

Hvilken position har byerne i kommunen? Hvilke styrker og svagheder?
Hvilke unikke konkurrencefordele har byerne – og kan disse udbygges?

ICP kan identificere, prioritere og beskrive disse samt give anbefalinger til hvorledes udviklingen drejes i en fordelagtig retning.

Hvad mener byens brugere?

Der er både i detailhandelen og på kommunalt niveau et stigende ønske om at klarlægge hvem byens brugere er, hvad de bruger byen til og i hvilke situationer. Hvad synes byens brugere er godt og mindre godt?

ICP gennemfører både passanttællinger og kundeinterviews – sidstnævnte ved direkte henvendelse til kunderne, via telefon eller webbaseret. ICP benytter sin egen stab af interviewere og specielt udviklet software til databehandling.