ICP A/S (Institut for Center-Planlægning) har siden 1959 rådgivet kommuner, Erhvervsstyrelsen og Bolig- og Planstyrelsen samt andre offentlige myndigheder omkring detailhandel og andre kundeorienterede servicefunktioner.

Siden kommunalreformen i 2007 har ICP udarbejdet detailhandelsanalyser og udført andre rådgivningsopgaver indenfor detailhandelen i 78 af landets 98 kommuner. Opgaverne er mangeartede og tæller både detailhandelsplaner, andre input til kommuneplaner og lokalplaner, udarbejdelse af VVM redegørelser, miljøvurderinger og rådgivning i forbindelse med lovforberedende arbejde.

Detailhandelsplanlægning og -strategi

Detailhandelen er på mange måder med til at definere både en by og en kommune og dens attraktion som både bosætningsområde og erhvervsområde.

Derfor er der en række spørgsmål, som politikere og planlæggere må stille sig. Hvordan er lokalforsyningen i kommunen? Skal der etableres flere dagligvarebutikker – og hvor? Hvad skal den fremtidige arealramme være til detailhandel under forudsætning af befolkningstilvækst, ændret forbrugeradfærd mv.? Og hvor bør dette areal udlægges?

ICP rådgiver konkret og umiddelbart anvendeligt. Detailhandelen og de andre kundeorienterede servicefunktioner er centrale elementer i bylivet. Mange kommuner vælger derfor detailhandelen, og de øvrige servicefunktioner som et særligt fokusområde i kommuneplanstrategien.

ICP bidrager som specialister på området med udarbejdelse af detailhandelsplaner og -strategier med input til en relevant og bæredygtig afvejning af bl.a. hensynet til den eksisterende detailhandel og ønsket om fornyelsen og vækst.

ICP kan hjælpe kommunen med at afdække bymidternes langsigtede konkurrence fordele og ruste bymidterne i konkurrencen med de omkringliggende byer og sikre at bymidten fremstår attraktiv.

ICP har gode erfaringer med at inddrage en følgegruppe i workshops i forbindelse med gennemførelsen af en detailhandelsanalyse.

Bylivsanalyser

ICP har som kernekompetence at rådgive kommuner på en bred palette inden for byliv, detailhandel og andre funktioner, der sikrer især bymidterne som aktive for både en erhvervsmæssig udvikling og i arbejdet med at sikre bosætning i kommunerne.

ICP giver konkrete forslag til, hvorledes bymidten kan suppleres med kundeorienterede bylivsfunktioner og øvrige tiltag til gavn for bylivet.

Aflastningsområder

ICP har udarbejdet en lang række redegørelser i forbindelse med udlæg af nye aflastningsområder eller udvidelse af bestående aflastningsområder (efter modellen i Vejledningen om detailhandelsplanlægning).

ICP rådgiver løbende Bolig- og Planstyrelsen vedrørende detailhandelsspørgsmål. I den forbindelse har vi bl.a. udarbejdet rapporter om planlovens betydning og konsekvenser, der indgik i det forberedende arbejde til revisionen af Planloven.

Konsekvensanalyser

Hvilken indvirkning vil en ny butik eller et nyt shoppingcenter have på den eksisterende detail-handelsstruktur?

ICP vurderer de omsætningsmæssige konsekvenser ved nyetableringer og udarbejder og styrer miljøvurderinger, VVM screeninger og VVM redegørelser i samarbejde med andre relevante,
specialister.

Styrker, svagheder og unikke konkurrencefordele (SCA)

Hvilken position har byerne i kommunen? Hvilke styrker og svagheder?
Hvilke unikke konkurrencefordele har byerne – og kan disse udbygges?

ICP identificerer, prioriterer og beskriver disse samt giver anbefalinger til, hvorledes udviklingen kan drejes i en fordelagtig retning.

Hvad mener byens brugere?

Der er både i detailhandelen og på kommunalt niveau et stigende ønske om at klarlægge, hvem byens brugere er, hvad de bruger byen til og i hvilke situationer. Hvad synes byens brugere er godt og mindre godt og hav kan få dem til at komme oftere?

ICP gennemfører både passanttællinger og kundeinterviews – sidstnævnte som stopinterview, via telefon eller webbaseret. ICP benytter sin egen stab af interviewere og specielt udviklet software til databehandling.